earth

本文由 nickname-jj-205422 在 2015-01-18 發表於 "地球科學" 討論區

 1. nickname-jj-205422

  nickname-jj-205422
  Expand Collapse

  甚麼是「反極」?
  那麼我們該如何計算這反極的座標呢?
  :sweat:
   
  #1 nickname-jj-205422, 2015-01-18
 2. nickname-jj-205422

  nickname-jj-205422
  Expand Collapse

  香港位於北緯 22.5°。如果我們畫一直線穿過香港和地球中心,這條直線便會從另一端的南緯22.5°穿出表面。

  香港位於東經 114°。香港的反極在地球的另一端,其經度剛好與香港相差180o。所以這反極的經度必定是

  東經 114° + 180° = 東經 294°

  由於經度是從本初子午線的東或西算起,而且角度必需少於180°,所以東經294°可以寫作

  360°- 294° = 西經 66°
   
  #2 nickname-jj-205422, 2015-01-18
 3. 56736832

  nickname-ccl-682187
  Expand Collapse

  文章:
  6
  讚:
  0
  too hard:sweat:
   
  #3 nickname-ccl-682187, 2015-01-18